اباذري
1392/5/29 سه شنبه درماه جاري ، 8 ارتقا عضويت براي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ايزو ثبت شد

سازمان ملي استاندارد ايران به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران ، در202 کميته فني عضويت فعال و در208کميته فني عضويت ناظر دارد.

علي اباذري معاون تدوين و ترويج سازمان ملي استاندارد ايران با اعلام اين خبر گفت: با توجه به فعال سازي مجدد کميته فني کيفيت خاک  ISIRITC190وکميته هاي فرعي آن ، همچنين اهميت فعاليت اين کميته براي حفظ منافع ملي، با درخواست کميته فني متناظر و تاييد هيات فني کميته ملي استانداردهاي ISO، وضعيت عضويت اين کميته از عضويت ناظر به عضويت فعال ارتقا يافت. لازم به ذکر است که کميته فني کيفيت خاک داراي 6 کميته فرعي مي باشد که پيش از اين ايران  در اين  کميته هاي فرعي عضويت نداشته و با درخواست ايران ، به عضويت ناظر ارتقا يافته است.

همچنين کميته فني فولاد  ISIRI TC17/SC4  نيز در راستاي ارتقا فعاليت هاي خود ، از وضعيت ناظر به عضويت فعال(P ) ارتقا  يافت . بديهي است در سايه ارتقائ عضويت وبا فعاليت و مشارکت مستقيم در تدوين استاندارد هاي بين المللي ، حفظ منافع ملي در تدوين استانداردهاي بين المللي محقق خواهد شد.

بیشتر
نسخه قابل چاپ