869

 

 

آتش خاموش كن‌هاي پودري و دستي

 

 

تجديد نظر اول

چاپ چهارم


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.


 

كميسيون استاندارد ويژگيهاي ساخت و روشهاي آزمون خاموش كننده‌هاي پودري

(تجديد نظر)

 

رئيس

سازمان آتش نشاني

متخصص فني

شهرياري - علي

دانشگاه اميركبير

دكتر متالوژي

صادقي - محمدعلي

 

اعضاء

شركت ايران آتش پاد

فوق ليسانس فيزيك

بزرگ چمي - سهراب

شركت سياق

مهندس مكانيك

پناهي - اصغر

شركت بوتان

مهندس مكانيك - فوق ليسانس مديريت

ذكائي - محسن

كارشناس آتش نشاني

ليسانس شيمي

رزميان فر - پرويز

شركت دروس

مهندس توليد

رهنمون - كيان

مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار

مهندس شيمي

زجاجي - شيوا

دانشگاه اميركبير

دكتر مهندس مكانيك

شاكري - محمد

شركت البرز نجات

فوق ديپلم سراميك

مجيدي - بهمن

وزارت صنايع

مهندس متالوژي

مردانيا - داود

كارشناس عالي استاندارد

مهندس مكانيك

مستوفي زاده - محمدعلي

شركت ايران گاز

فوق ديپلم

ميرنژاد - علي اكبر

 

دبير

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مهندس مكانيك

قدوس - فريبا


فهرست مطالب

 

ويژگيهاي ساخت و روشهاي آزمون خاموش كننده‏هاي پودري دستي

هدف و دامنه كاربرد

تعاريف

ويژگيها

بار آتش خاموش كن

خوردگي

رنگ

نمونه‏برداري

آزمونها

آزمونهائي كه در مراحل توليد خاموش كننده بايد انجام گيرد

نشانه‏گذاري


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استاندارد آتش خاموش كن‏هاي پودري دستي كه نخستين بار در سال 1352 تهيه گرديد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد كميسيون فني مكانيك و فلزشناسي براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در پنجاه و يكمين جلسه كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ 69/12/14 تصويب شد اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد برسد در تجديدنظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد .

 در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

AS 1846 – 1985

CAN/ULC – 504 – M86

IS 2171 – 1976

NFPA 10

BS 5423

AFNOR 61-900

 

 

  ويژگيهاي ساخت و روشهاي آزمون خاموش كننده‏هاي پودري دستي

  1 ـ هدف و دامنه كاربرد

 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي ساخت و روشهاي آزمون خاموش كننده‏هاي قابل حمل پودري دستي محتوي پودر قابل پر شدن مجدد است ظرفيت آتش خاموش كن‏هاي دستي بايد بين يك كيلوگرم تا 14 كيلوگرم باشد .

  2 ـ تعاريف

 2 ـ 1 ـ خاموش كننده پودري :

 نوعي از وسايل امداد آتش نشاني است كه در اثر سوراخ كردن و يا باز كردن مكانيزم عمل كننده آن فشار گاز فشرده‏اي كه در فشنگ گاز و يا در مخزن اصلي مخلوط با پودر وجود دارد پودر را به خارج پرتاب مي‏نمايد .

 اجزاء و قطعات خاموش كننده پودري بشرح زير ميباشد .

 بدنه : 1

 بخشي از خاموش كننده است كه پودر مورد استفاده در داخل آن قرار مي‏گيرد .

 گلوئي : 2

 بالاترين قسمت بدنه است كه پودر از مجراي آن به داخل بدنه ريخته ميشود .

 درپوش : 3

 قطعه‏اي است كه مجراي گلوئي را مسدود مي‏نمايد در بعضي از خاموش كننده‏ها شير روي مجراي گلوئي نصب ميشود .

 رهانه : 4

 جزئي از خاموش كننده است كه در صورت افزايش فشار گاز داخل بدنه از حد تعيين شده فشار اضافي را تخليه مي‏نمايد . اين رهانه بر روي بدنه و يا درپوش نصب مي‏گردد و بايد از نوع فنري باشد .

 فشنگ گاز : 5

 مخزني است كه گاز فشرده مورد استفاده خاموش كننده در آن ذخيره ميشود . اين فشنگ را مي‏توان در داخل و يا خارج از بدنه خاموش كننده تعبيه نمود . تخليه گاز اين فشنگ ميتواند بسته به طراحي از طريق باز كردن شير فشنگي و يا سوراخ نمودن صفحه سوراخ شونده آن صورت پذيرد .

 نگهدارنده 6 فشنگ گاز :

 جزئي از خاموش كننده نوع پودري فشنگ خارج و فشنگ داخل است كه فشنگ گاز درون آن قرار مي‏گيرد . اين نگهدارنده در خاموش كننده‏هاي نوع پودري فشنگ خارج در كنار بدنه مستقر مي‏گردد . در حاليكه در نوع فشنگ داخل در زير درپوش قرار مي‏گيرد .

 اهرم سوراخ كننده : 7

 مجموعه قطعاتي است كه توسط آنها بر اثر اعمال فشار و يا ضربه سوزن اهرم صفحه سوراخ شونده فشنگ گاز را در انواع فشنگ فاقد شير سوراخ نموده و مسير خروج گاز را باز مي‏نمايد .

 اجزاء اهرم سوراخ كننده عبارتند از :

 - كفه ضربه‏خور

 - ميله ( اهرم اعمال فشار )

 - سوزن

 - فنر

 - اجزاء گازبند كننده

 - ضامن

 لوله ورودي گاز :

 لوله‏اي است كه گاز محتواي فشنگ را به نزديك انتهاي داخلي بدنه منتقل مي‏كند .

 لوله خروجي داخلي : 8

 لوله انتقال پودر از داخل خاموش كننده به شيلنگ تخليه ميباشد اين لوله در داخل بدنه قرار گرفته و طول آن در حدي است كه از سر بدنه تا نزديك انتهاي آن استوار مي‏يابد .

 شيلنگ تخليه ( لوله خروجي خارجي :) 9

 شيلنگي است كه از طريق آن پاشنده به بدنه مرتبط ميگردد .

 شير كنترل تخليه خاموش كننده :

 شيري است كه در مسير تخليه خاموش كننده قرار گرفته و عمل كنترل تخليه پودر تحت فشار را عهده‏دار مي‏باشد . اين شير ميتواند روي درپوش خاموش كننده يا انتهاي شيلنگ تخليه تعبيه شود .

 اجزاء اين شير عبارتند از :

 - بدنه شير

 - اهرم

 - ميله

 - فنر

 - سدكننده

 پاشنده ( نازل :) 10

 انتهائي‏ترين قطعه متصل به شير و يا شيلنگ تخليه خاموش كننده است كه پودر تحت فشار از مجراي ان بر روي اجسام مشتعل پاشيده ميشود .

 فشارسنج :

 وسيله تعيين فشار داخل بدنه در انواع خاموش كننده‏هاي پودري تحت فشار ميباشد .

 پايه :

 قسمت زيرين خاموش كننده ميباشد . كه ميتواند قسمتي از بدنه و يا جدا از آن باشد .

 2 ـ 2 ـ انواع خاموش كننده‏هاي پودري :

 خاموش كننده‏هاي پودري به دو گروه زير دسته‏بندي ميشوند .

 2 ـ 2 ـ 1 ـ خاموش كننده‏هاي پودري فشنگ دار 11

 الف : خاموش كننده‏هاي پودري فشنگ خارج

 در اين نوع خاموش كننده فشنگ گاز در خارج از بدنه قرار دارد .

 ب : خاموش كننده‏هاي پودري فشنگ داخل

 در اين نوع خاموش كننده فشنگ گاز به درپوش متصل شده و در داخل بدنه قرار ميگيرد .

 2 ـ 2 ـ 2 ـ خاموش كننده‏هاي پودري تحت فشار 12

 در اين نوع خاموش كننده‏هاي گاز عمل كننده مستقيما درون بدنه ذخيره مي‏گردد . اين نوع خاموش كننده‏ها نيز فقط در ظرفيتهاي تا 14 كيلوگرم توليد ميشوند .

 2 ـ 3 ـ پودر عامل اصلي خاموش كننده آتش در خاموش كننده‏هاي مورد نظر اين استاندارد است كه به دو گروه زير تقسيم ميشود :

 الف : پودر خشك شيميائي 13

 اين نوع پودرها براي اطفأ انواع حريق به استثناي فلزات قابل اشتعال بكار ميروند (به استاندارد ملي ..... رجوع شود)14

 ب : پودر خشك 15

 اين نوع پودرها براي اطفأ فلزات قابل اشتعال از قبيل منيزيم , تيتانيم , زير كونيم , سديم و پتاسيم بكار ميرود ( به استاندارد ملي 16

 2 ـ 4 ـ گاز عمل كننده :

 گاز فشرده‏اي است كه باعث بيرون رانده شدن پودر از خاموش كننده مي‏گردد . انواع گازهاي مورد استفاده در خاموش كننده‏هاي پودري عبارتند از :

 الف : گاز CO2 انيدريد كربنيك ) با درجه خلوص حداقل 98 درصد ( براي خاموش كننده‏هاي از نوع پودري فشنگ دار )

 ب : گاز ازت ( با درجه خلوص حداقل 99/99 درصد ) براي خاموش كننده‏هاي از نوع پودري تحت فشار

 2 ـ 5 ـ فشار كار :

 عبارت است از فشاري كه خاموش كننده در شرايط عادي كار تحمل مي‏كند ( حداكثر برابر 17/5 كيلوگرم بر سانتي متر مربع است ) فشار كار در مورد خاموش كننده‏هاي پودري فشنگ دار عبارت است از فشاري كه وقتي كه سر پاشنده خروجي دستگاه بسته باشد و فشار داخل فشنگ بداخل بدنه وارد شود در داخل بدنه ايجاد ميشود .

 2 ـ 6 ـ فشار آزمون :

 فشاري معادل با 2 برابر فشار كار خاموش كننده است . دو برابر فشار آزمون و يا حداقل 25 كيلوگرم بر سانتي متر مربع هر كدام كه بيشتر است .

 2 ـ 7 ـ فشار تركيدن : 4 برابر فشار كارو يا فشاري معادل حداقل 50 كيلوگرم بر سانتي متر مربع است هر كدام كه بيشتر باشد .

 

  3 ـ ويژگيها

 3 ـ 1 ـ ساختمان

 3 ـ 1 ـ 1 ـ بدنه

 بدنه خاموش كننده بايد در برابر خوردگي و زنگ زدگي مقاوم بوده و از يكي از مواد زير تهيه شده باشد .

 الف - فولاد با تاب كششي حداقل 30 كيلوگرم بر ميليمتر مربع , تنش تسليم حداقل 15 كيلوگرم بر ميليمتر مربع و ازدياد طول نسبي حداقل 25 درصد فولاد با مشخصات زير توصيه ميشود . 17

 فولاد كم كربن نورد سرد شده با مشخصات شيميائي

 ب - فولاد زنگ نزن مناسب

 فولاد ضد زنگ با مشخصات زير توصيه ميشود .

 ج - آلياژهاي آلومينه

 آلومينه طبق استاندارد ملي 18 توصيه ميشود .

 آلومين 5083 با مشخصات زير

 آلومينيوم داراي تاب كششي حداقل 30 كيلوگرم بر ميلي متر مربع

 3 ـ 1 ـ 2 ـ گلوئي

 جنس گلوئي بايد از فولاد , فولاد ضد زنگ , برنج , برنز , آلياژهاي آلومينيوم ( هر كدام كه مناسب‏تر باشد ) انتخاب شود . توصيه ميشود كه جنس گلوئي و بدنه يكسان باشد .

 براي فولاد كم كربن جدول شماره 1 فولاد ضد زنگ جدول شماره 2 و آلومينيوم جدول شماره 3 توصيه ميشود .

 برنج گلوئي كه بصورت آهنگري قرص فلز تهيه ميشود بايد در حدود %40 روي داشته و مطابق با استانداردهاي ملي ايران 19 باشد .

 براي آگاهي از مشخصات برنز به استاندارد 20 مراجعه شود .

 3 ـ 1 ـ 3 ـ درپوش

 جنس درپوش بايد از فولاد , فولاد ضد زنگ , برنج , آلياژ آلومينيوم , آلياژهاي مس , برنز و يا پلاستيك مناسب باشد پلاستيك مصرفي بايد اكريلونيتريل , بوتادين استايون , پلي كربنات و يا استات رزين باشد ( براي جنس فولاد يا آلياژ آلومين به جداول شماره 1 و 2 و 3 مراجعه شود .)

 مس به استاندارد  مراجعه شود .

 برنز به استاندارد 21 مراجعه شود .

 مس با تاب كششي حداقل 185 كيلوگرم بر ميلي متر مربع توصيه ميشود .

 3 ـ 1 ـ 4 ـ رهانه

 بدنه رهانه ميتواند از برنج و يا فولاد انتخاب شود فولاد مطابق با جدول شماره 1 بوده و برنج مطابق با بند 3-1-2 باشد .

 3 ـ 1 ـ 5 ـ فشنگ گاز

 به استاندارد ملي ايران به شماره 868 مراجعه شود .

 3 ـ 1 ـ 6 ـ نگهدارنده فشنگ

 بايد داراي استحكام كافي بوده و مقاوم در برابر خوردگي باشد .

 3 ـ 1 ـ 7 ـ سوراخ كننده فشنگ

 كفه ضربه‏خور , ميله , سوزن و ضامن بايد داراي استحكام كافي بوده و مقاوم در برابر خوردگي باشد و از يكي از مواد زير تهيه شده باشد .

 - فولاد كم كربن طبق جدول 1

 - فولاد ضدزنگ طبق جدول 2

 - در ضمن نوك آن (pin) داراي سختي بين 40 تا 50 راكوئل باشد .

 - فنر 22 آن بايد داراي مقاومت كافي در برابر نيروهاي وارده باشد و از فولاد ضد زنگ تهيه شود .

 - اجزاء گازبند كننده ان بايد مطابق با بند 3-1-17 باشد .

 3 ـ 1 ـ 8 ـ شير فشنگ

 به استاندارد ملي 23 مراجعه شود .

 3 ـ 1 ـ 9 ـ لوله خروجي داخلي

 بايد مقاوم در برابر خوردگي بوده و از يكي از مواد زير تهيه شود :

 - فولاد ( جدول شماره 1 توصيه ميشود .)

 - برنج ( بند 3-1-2 توصيه ميشود .)

 - مس ( به استاندارد 24 مراجعه شود .

 - آلومينيوم ( جدول شماره 3 توصيه ميشود .)

 - PVC ( شامل پلي وينيل كلرايد و مواد اضافي )

 3 ـ 1 ـ 10 ـ لوله ورودي گاز

 بايد از مس و يا فولاد باشد .

 3 ـ 1 ـ 11 ـ شيلنگ تخليه گاز ( لوله خروجي خارجي )

 بايد در برابر مواد اسيدي و قليايي و گاز محرك ( از قبيل ازت و انيدريد كربنيك ) مقاوم بوده و ميتواند منجنيت آن از جنس رايون ( ابريشم ) 25 باشد اين شيلنگ بايد با مشخصات داده شده در استاندارد ملي ايران به شماره ..... مطابقت نمايد .

 3 ـ 1 ـ 12 ـ شير كنترل تخليه

 بايد در برابر خوردگي مقاوم باشد و از يكي از مواد زير تهيه شود .

 - برنج

 - پلاستيك

 - آلومينيوم

 3 ـ 1 ـ 13 ـ پاشنده ( نازل )

 بايد در برابر خوردگي مقاوم بوده و از پلاستيك بوتادين استايون پلي كربنات و يا استات رزين ,) برنز , برنج و آلومينيوم تهيه شود .

 3 ـ 1 ـ 14 ـ فشارسنج

 از نوع مناسب تهيه شده باشد ( به بند 3-2-3-7 مراجعه شود .)

 3 ـ 1 ـ 15 ـ دستگيره حمل

 داراي مقاومت كافي بوده و از جنس فولاد و يا پلاستيك كه در مقابل دماي حداقل 125 درجه سلسيوس تغيير فرم ندهد .

 3 ـ 1 ـ 16 ـ بست نصب

 داراي مقاومت كافي بوده و از جنس بدنه باشد .

 3 ـ 1 ـ 17 ـ واشر oring 26 مخصوص درپوش و سوراخ كننده فشنگ

 از جنس لاستيكي باشد كه در برابر مواد شيميائي كه ممكن است در معرض آن قرار گيرند مقاوم بوده و بتواند مانع نشت فشار داخلي خاموش كننده گردد .

 3 ـ 1 ـ 18 ـ پايه

 موادي كه در ساختمان پايه بكار ميرود بايد چنان انتخاب شود كه در جاي اتصال بدنه و پايه رنگ زدگي ايجاد ننمايد جنس آن از فولاد آلومينيوم و يا پلاستيك و يا از جنس خود بدنه باشد .

 3 ـ 2 ـ نحوه ساخت

 3 ـ 2 ـ 1 ـ طراحي بدنه , سر و ته , اتصالات

 بطور كلي خاموش كننده ميتواند به سه طريق زير ساخته شود

 1 ـ دو قطعه پرس شده ( بدنه فوقاني و بدنه تحتاني .)

 2 ـ سه قطعه پرس شده ( سر و ته ) و يك استوانه مياني ( بدنه )

 3 ـ بدون درز

 بدنه‏هاي فولادي ميتواند طبق هر يك از روشهاي 1 يا 2 و يا 3 ساخته شود .

 سر خاموش كننده بايد بصورت محدب بطرف خارج باشد ته و يا كف خاموش كننده ميتواند بصورت محدب بطرف خارج يا مقعر بطرف داخل باشد . ولي بايد توجه داشت كه اگر ته سيلندر بصورت مقعر بطرف داخل ساخته شود براي تعيين ضخامت ورق آن بايد ضخامتي را كه طبق فرمول بند 3-2-2 محاسبه شده است ضرب در ضريب 1/67 نمود . در هر حال شعاع انحناي محل اتصال سر و ته به بدنه نبايد كمتر از 0/1 قطر داخلي خاموش كننده و شعاع كروي آن‏ها نبايد از قطر استوانه بدنه بيشتر باشد .

 اگر بدنه از آلومينيوم است بايد طبق روش 3 ساخته شود ته بدنه ميتواند كاو و يا كوژ باشد ولي بهر حال شعاع آن نبايد از قطر استوانه بدنه بيشتر باشد .

 - در صورتي كه پايه خاموش كننده از قطعه جداگانه ساخته نشده باشد حداقل فاصله درز جوش اتصال ته بدنه تا سطح زمين نبايد از 2 سانتي متر كمتر باشد . در صورتيكه ته بدنه كوژ باشد فاصله نزديك‏ترين قسمت آن تا سطح زمين نبايد از يك سانتي متر كمتر باشد .

 بهر حال پايه خاموش كننده بايد داراي منافذي جهت تهويه هواي زير خاموش كننده و جلوگيري از زنگ زدن آن در اثر رطوبت باشد .

 - رابطه بين ظرفيت خاموش كننده و قطر خارجي بدنه آن در جدول شماره 4 داده شده است .

 

 3 ـ 2 ـ 2 ـ ضخامت بدنه خاموش كننده

 ضخامت ديواره بدنه خاموش كننده طبق فرمول زير محاسبه ميشود .

 1 ـ براي بدنه استوانه‏اي مخزن

(دايره)

 2 ـ سر يا ته بيضوي

 3 ـ سر و ته نيمه بيضوي

 4 ـ سر و ته

 در حاليكه :

 t= ضخامت بدنه رايج

 p= فشار كاري

 s= تنش در آزمون فشار كاري 1b

 D= قطر داخلي سر و ته به اينچ

 d= قطر داخلي ( قسمت استوانه‏اي پوسته اينچ )

 r= شعاع انتهائي اينچ

 h= فاصله سر تا تانژانت نقطه ديواره

 - در هر حال ضخامت بدنه خاموش كننده‏هائي با ظرفيت 6 كيلوگرم و بالاتر نبايد از 1/25 ميلي متر كمتر باشد .

-      ضخامت سر و ته و بدنه در محلهاي مختلف آن و قبل از رنگ بايد اندازه‏گيري شود .

 

 3 ـ 2 ـ 3 ـ طراحي ساير ملحقات خاموش كننده

 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ گلوئي

 حلقه گلوئي بايد بتواند فشارهاي آزمون را تحمل نمايد . دهانه گلوئي براي خاموش كننده‏هاي با ظرفيت 3 كيلوگرم و كمتر حداقل 20 ميليمتر و براي بيشتر از آن حداقل 25 ميلي متر بايد باشد .

 - طول موثر قسمت دندانه‏دار حلقه گلوئي كه براي بستن درپوش بكار ميرود نبايد كمتر از اندازه‏هاي جدول شماره 5 باشد .

 

 - دنده آن برطبق استاندارد ملي ايران به شماره 148 ميباشد . و بايد يكسان با دنده درپوش باشد .

 - گلوئي ميتواند جوش شده و يا در صورتي كه پس از دنده شدن حداقل ضخامت بدنه را داشته باشد قسمتي از سر باشد .

 3 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ درپوش

 - درپوش بايد بتواند فشار آزمون را تحمل نمايد .

 - بايد داراي سوراخ و يا شيار تخليه باشد كه در قسمت دنده آن تعبيه شده و بتواند هر فشار باقي مانده در بدنه خاموش كننده را قبل از برداشتن كامل آن خارج نمايد . تعداد سوراخ‏ها حداقل بايد 3 عدد بوده و حداقل قطر آن 1/5 ميليمتر و حداكثر آن 2/5 ميليمتر باشد . تعداد شيارها حداقل 3 عدد و طول آن  كل دنده‏ها باشد .

 - دنده درپوش بايد برطبق استاندارد ملي ايران به شماره 148 و بايد با دنده گلوئي يكسان باشد .

 - طول قسمت دنده پيچ شده درپوش بايد به اندازه‏اي باشد كه نازك شدن واشر زير درپوش را كه در اثر فشار و يا سائيدگي بوجود مي‏آيد جبران نمايد .

 براي باز كردن درپوش بايد با آچار و با دست طرح مناسبي در نظر گرفته شود .

 3 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ نگهدارنده فشنگ

 وقتي كه فشنگ در داخل بدنه ( زير درپوش ) قرار مي‏گيرد بايد داراي نگهدارنده‏هاي

 مناسب باشد كه وسيله سوراخ كننده بتواند صفحه فشنگ را سوراخ نمايد . براي خاموش كننده‏هاي نوع پودري فشنگ خارج نگهدارنده فشنگ بايد در محل اتصال رنگ زدگي ايجاد ننمايد .

 3 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ اهرم سوراخ كننده فشنگ

 اهرم سوراخ كننده فشنگ بايد چنان طرح شود كه در ضمن سادگي كاربرد كار رضايت بخش را تامين مي‏نمايد . چنانچه داراي ميله ( اهرم اعمال فشار ) باشد نسبت بر قطر آن به طول حركت ميله نبايد از  كمتر بوده و در هر حال كمينه قطر آن بايد 6 ميليمتر باشد .

 - در اهرم سوراخ كننده چنانچه سوزن آن داراي شيار باشد احتياجي به فنر نميباشد . در غير اين صورت فنر الزامي ميباشد .

 - ضامني جهت جلوگيري از سوراخ شدن اتفاقي فشنگ بايد در نظر گرفته شود .

 3 ـ 2 ـ 3 ـ 5 ـ شيلنگ تخليه

 اين شيلنگ بايد بتواند فشار آزمون بدنه را تحمل كند و در صورت مسطح بودن شيلنگ بايد تقويت‏ها كاملا داخلي باشد . طول آن حداكثر يك متر باشد ( همراه با سر لوله )

 3 ـ 2 ـ 3 ـ 6 ـ پاشنده ( نازل )

 خاموش كننده بايد داراي پاشنده مناسبي بوده و كار رضايت بخشي ( مطابق با جدول شماره 8) را تامين نمايد . خروجي بايد بصورتي طراحي گردد كه در اثر ضربات احتمالي تغيير شكل ندهد .

 3 ـ 2 ـ 3 ـ 7 ـ فشارسنج

 خاموش كننده پودري تحت فشار بايد مجهز به فشارسنج مناسبي كه فشار درون بدنه را مشخص نمايد باشد . فشار سنج بايد از نوعي انتخاب شود كه در هنگام باران آب به داخل آن نفوذ ننمايد . حداكثر درجه‏بندي اين فشارسنج بايد از  فشار كار خاموش كننده تجاوز نكند بهرحال در شرايط عادي كار فشار داخل بدنه خاموش كننده نبايد از فشار كاركرد آن تجاوز نمايد .

 3 ـ 2 ـ 3 ـ 8 ـ دستگيره حمل

 - بايد طوري طراحي گردد تا صدمه‏اي به دست نزده و راحتي حمل را تامين نمايد ( همچنين عاري از هر گونه لبه تيز باشد )

 - حداقل ضخامت ورق آن 1/5 ميليمتر باشد .

 - در موقع حمل و نقل و آماده‏سازي جهت آزمون بايد تغيير فرم و يا شكستگي كه باعث جلوگيري از عملكرد خاموش كننده بشود در آن پديد نيايد .

 3 ـ 2 ـ 3 ـ 9 ـ بست نصب

 بست نصب بايد به طريقي طراحي شده باشد كه بتوان به سهولت خاموش كننده را از محل خارج نمود . همچنين بايد داراي استحكام كافي باشد . امكانات سقوط خاموش كننده در اثر وزن خاموش كننده يا لرزش ساختمان و غيره را پديد نياورد . حداقل ضخامت ورق آن بايد 1/5 ميليمتر باشد .

 3 ـ 3 ـ جوشكاري

 جوشكاري درزهاي بدنه خاموش كننده بايد به روش مناسب و قابل قبولي انجام گيرد و قبل از جوشكاري بايد هر گونه رنگ زدگي و ذرات خارجي را از محلي كه بايد جوش داده شود پاك گردد . مفتولهاي جوشكاري بايد با توجه به جنس فولاد بدنه خاموش كننده و پودر بكار رفته در جوشكاري و روش جوشكاري طوري انتخاب گردد كه نتايج حاصله از آزمون درز جوش شده با شرايط اين استاندارد تطبيق كند .

 تذكر - در مورد جوشكاري زير پودري محل جوشكاري حتما بايد قبل از انجام جوشكاري چربي‏زدايي گردد .

 الف - درزهاي محيطي

 نوع اتصال جوشكاري براي درزهاي محيطي بايد مطابق يكي از شكلهاي شماره 4 باشد .

 

 ب - درزهاي طولي بدنه

 درزهاي طولي بايد بوسيله جوشكاري قوس الكتريكي جوش داده شوند عمل جوشكاري بايد بوسيله ماشين جوشكاري اتوماتيك انجام گيرد كه در آن رساندن سيم جوشكاري و همچنين هدايت جوش بطور خودكار بعمل آيد . فلز جوش بايد كاملا در درزها نفوذ كرده باشد و اين درزها بايد عاري از هر گونه انقطاع جوش يا برجستگي و فرورفتگي جوش باشد . در مورد جوش لب به لب انحراف‏تر از لبه‏ها نسبت به يكديگر نبايد از  ضخامت اسمي ورقه فولاد و يا 0/5 ميلي متر ( هر كدام كمتر است ) بيشتر باشد . در ورقه‏هاي فولادي به ضخامت تا 3/2 ميليمتر بايد لبه‏هاي ورقه در محل درز كاملا به يكديگر جفت شود و اگر ضخامت ورقه بيشتر از 3/2 ميليمتر باشد حداكثر فاصله بين دو لبه بايد يك چهارم ضخامت اسمي ورقه باشد . نوع اتصال بايد مطابق يكي از فرمهاي شكل 5 باشد .

 

 پ - جوشكاري ضمائم بدنه خاموش كننده

 ساير قسمتهاي متصل به سر يا ته بدنه يعني حلقه , پايه , دستگيره حمل فلنج اتصال شير را ميتوان بوسيله زرد جوش و يا جوشكاري برقي به بدنه خاموش كننده جوش داد به شرطي كه جنس اين ضمائم و محلي از بدنه خاموش كننده كه ضمائم به آن جوش داده ميشود از فولاد قابل جوشكاري بوده و مقدار كربن آن از 0/25 درصد تجاوز نكند .

 3 ـ 4 ـ تعمير خاموش كننده‏هاي معيوب

 خاموش كننده‏هائي را كه در ضمن عمليات ساخت در اثر جوشكاري نواقص قابل تعمير در آنها بوجود آيد يا در ضمن آزمون نشتي در نقاط جوشكاري شده در آنها مشاهده شود ميتوان تحت شرايط زير تعمير نمود .

 الف - اين تعمير بايد توسط سازنده همين خاموش كننده‏ها و طبق روش ساخت آنها منطبق با روشهاي مذكور در اين استاندارد بعمل آيد .

 ب - نواقص ايجاد شده در خطهاي جوشكاري را بايد قبل از جوشكاري برطرف و مجددا جوشكاري نمود .

 ج - اگر خاموش كننده‏اي از جنس آلومينيوم در دماي بالاتر از 177 درجه سلسيوس قرار گيرد بايد از خط توليد خارج گشته و تحت آزمون هيدرواستاتيكي قرار گيرد .

 تبصره - براي خاموش كننده‏هاي معيوب ميتوان از روش زرد جوش استفاده نمود .

 درزهاي زرد جوش شده را ميتوان بوسيله مس , آلياژ مس , و يا آلياژ نقره زرد جوش نمود نوع اتصال بايد مطابق يكي از فرمهاي شكل 4 باشد . در صورتيكه جوش از نوع لب به لب نباشد لبه‏هاي ورقه بايد حداقل به اندازه 7 برابر ضخامت ورقه بر روي هم قرارگرفته و قبل از جوشكاري بايد آنها را بوسيله نقطه قوس الكتريكي كاملا بر هم استوار كرد بطوريكه فلز لبه‏ها با هم تماس كامل داشته باشند .

 زرد جوش بايد همراه با پودر مناسبي انجام شده و ماده بكار رفته براي زرد جوش را بايد در يك طرف درز قرار داده و آنقدر حرارت ببيند تا بطور يكنواخت از سر تا سر طرف ديگر درز خارج شود . آلياژ مسي كه براي زود جوش بكار ميرود بايد داراي تركيب شيميائي زير باشد .

 مس كمينه 95 درصد , سيليسيوم 1/5 تا 3/85 درصد منگنز 0/25 تا 1/10 درصد و نقطه ذوب آلياژ نقره بكار رفته براي زرد جوش بايد از 538 درجه سلسيوس بيشتر باشد .

 درزهاي طولي زرد جوش شده با مس بايد داراي مقاومت حداقل 1/5 برابر مقاومت فولاد ديواره باشد .

  4 ـ بار آتش خاموش كن

 پودر مصرفي نبايد سمي و يا هادي برق باشد و در شرايط عادي كه در خاموش كننده مي‏ماند بايد خواص رواني خود را نگاهدارد و نبايد بصورت كلوخه درآيد . گازهايي كه از فشار آن براي بيرون راندن پودر استفاده ميشود بايد در شرايط محيط خواص خشكي خود را حفظ نمايند ( به استاندارد ملي ايران ..... براي پودر مراجعه شود .)

 حد رواداري پر كردن خاموش كننده در جدول شماره 6 داده شده است .

  5 ـ خوردگي

 اگر بدنه خاموش كننده از جنس مقاوم در برابر خوردگي ساخته نشده باشد بايد به روشهاي مناسبي آنرا در برابر خورده شدن نگاهداري كرد .

 هر روشي كه براي نگاهداري بدنه در برابر خوردگي انتخاب ميشود بايد چنان باشد كه در طول زمان اثر خود را از دست ندهد و مواد بكار رفته براي اين منظور در دماي محيط تا 70 درجه سلسيوس نبايد نرم و چسبنده شود .

 قبل از پر كردن خاموش كننده بايد توجه داشت كه داخل آن تميز خشك و عاري از خوردگي باشد . همچنين قبل از رنگ و يا هر گونه پرداخت محافظ بايد بدنه و ملحقات خاموش كننده را بايد بطور بصري براي منظور ذكر شده در بالا مورد بررسي قرار داد . ( از روشهاي بكار گرفته شده براي جلوگيري از خوردگي روش فسفاته كردن توصيه ميشود .)

 

  6 ـ رنگ

 خاموش كننده بايد جهت محافظت در مقابل زنگ زدگي بوسيله لااقل دو لايه رنگ پوشيده شود . خاموش كننده‏ها قبل از رنگ بايد شستشو و چربي زدائي شوند .

 - رنگ بايد بطور يكنواخت تمام سطح خاموش كننده را بپوشاند ( حداقل ضخامت رنگ 45 ميكرون باشد .)

 - رنگ نبايد توسط شستن يا ناخن از بين برود .

 - خاموش كننده بايد توسط رنگ كوره‏اي ( استاندارد ملي ايران به شماره 155) رنگ گردد .

  7 ـ نمونه‏برداري

 7 ـ 1 ـ خاموش كننده‏هاي توليد شده بايد به چند دسته تقسيم نمود بطوريكه هر دسته مشتمل بر بدنه‏هايي باشد كه از يك نوع و يك جنس بوده و در يك كارگاه در طول يك روز و يا روزهاي متوالي از ورقهائي با ويژگيها و جنس مشابه و بطور سري ساخته شده و تحت شرايط مشابهي جوشكاري شده باشد .

 7 ـ 2 ـ براي انجام آزمون‏هاي فشار آب ( تركيدن ) بايد از هر دسته تعيين شده در فوق بطور اتفاقي طبق جدول زير نمونه‏برداري شود .

 

 7 ـ 3 ـ براي انجام آزمونهاي فيزيكي و جوشكاري از هر تعداد بدنه‏هاي خاموش كننده كه طبق ويژگيهاي مذكور در بند 7-1 طي هر 24 ساعت ساخته ميشود بايد يك بدنه خاموش كننده بطور اتفاقي بعنوان نمونه انتخاب گردد .

  8 ـ آزمونها

 8 ـ 1 ـ آزمونهاي نشت

 8 ـ 1 ـ 1 ـ آزمون نشت

 در اين آزمون بايد بر روي كليه خاموش كننده‏هاي توليد شده انجام گيرد به مدت حداقل 2/5 دقيقه تحت فشار هيدرواستاتيك معادل دو برابر فشار كار و يا 25 كيلوگرم بر سانتي متر مربع ( هر كدام كه بيشتر است ) قرار دهند . در اين مدت نبايد هيچگونه نشت و يا تغيير شكلي قابل رويت در بدنه پيدا شود . دماي محيطي بايد بين 16 تا 21 درجه سلسيوس باشد .

 8 ـ 1 ـ 2 ـ آزمون تركيدن

 وقتي كه خاموش كننده تحت فشار تركيدن قرار مي‏گيرد بايد تركيدن آن در فشاري بيش از 50 كيلوگرم بر سانتي متر مربع اتفاق بيافتد .

 8 ـ 1 ـ 3 ـ آزمون شيلنگ تخليه ( به استاندارد ملي ايران به شماره ..... مراجعه شود .)

 8 ـ 2 ـ آزمون تخليه خاموش كننده

 طرح و ساخت خاموش كننده بايد چنان باشد كه هنگامي كه با مقدار معيني پودر پر شود و با شرايط عادي در دماي 16 تا 21 درجه سلسيوس بكار رود بتواند حداقل 80 درصد پودر موجود در مخزن را در زمان تعيين شده در جدول شماره 8 خالي كند قبل از آزمون خاموش كننده را بايد يكبار برگردانيد .

 

 8 ـ 3 ـ آزمونهاي فيزيكي

 8 ـ 3 ـ 1 ـ آزمونهاي جوش براي درزهاي طولي كه مشتمل است بر :

 الف - آزمون كشش جوش بر روي نمونه‏هائي كه درز جوش در عرض آنست .

 ب - آزمون كشش جوش بر روي نمونه‏هائي كه درز جوش در طول آنست .

 پ - آزمون خمش هدايت شده پشت و روي جوش با دستگاهي با اندازه‏هاي ثابت الف - آزمون كشش جوش براي نمونه‏هائي كه درز جوش در عرض ان است از بدنه خاموش كننده انتخاب شده بايد نمونه‏اي در جهت عمود بر درز جوش شده به اندازه‏هاي داده شده در شكل شماره 6 بريده و در صورت لزوم آنرا با وارد كردن نيروي تدريجي و بدون ضربه صاف نمود . گرم كردن نمونه به هيچ وجه مجاز نمي‏باشد گرده جوش را با سنگ زدن آن ميتوان تا سطح نمونه صاف نمود ولي ضمن اينكار بايد مكررا نمونه را سرد كرد .

 قبل از شروع آزمون بايد ضخامت فلز جوش شده و حداقل عرض و طول موثر نمونه دقيقا اندازه‏گيري شده و آنقدر نيروي كششي به نمونه وارد گردد تا پاره شود و حداكثر نيروي وارده يادداشت شود .

 تنش كششي كه در اثر آن نمونه پاره شده بايد مساوي نيروي گسيختگي محاسبه شده براي سطح مقطع فلز جوش شده باشد كه تنش حاصله از اين نيرو نبايد از دو برابر حداكثر تنش ايجاد شده در جدار در هنگام آزمايش بدنه خاموش كننده كمتر باشد .

 A= طول موثر نمونه كه بايد 24t باشد

 B= پهناي موثر نمونه كه بايد 6T باشد

 C= حداقل 3 ميلي متر

 D= حداقل 76 ميلي متر در صورتيكه اندازه‏هاي سيلندر كافي باشد

 T= ضخامت نمونه

 W= پهناي دو سر نمونه

 R= شعاع انحنأ كه 50 ميلي متر ميباشد .

 E= جوش عرضي

 

 يادآوري - اگر طول دو سر نمونه بعلت كوچك بودن بدنه خاموش كننده براي اتصال در فك دستگاه كشش كافي نباشد ميتوان طول سرهاي نمونه را اضافه كرده و قطعه‏اي براي گذاشتن در گيره به سرهاي نمونه جوش داد .

 ب - آزمون كشش جوش براي نمونه‏هائي كه درز جوش در طول آن است نمونه را بايد طبق اندازه‏هاي شكل (7) آماده كرد و آنرا با وارد آوردن نيروي تدريجي صاف و مسطح نمود وارد آوردن ضربه و گرم كردن نمونه مجاز نمي‏باشد .

 

 A= طول نمونه كه بايد 24 برابر T باشد .

 B= پهناي نمونه كه حداقل 12/5 ميليمتر يا 6 برابر T بايد باشد .

 C= حداقل 3 ميليمتر

 T= ضخامت نمونه

 R= شعاع انحنأ كه 50 ميليمتر ميباشد .

 W= پهناي نمونه

 H= فاصله بين مقطع موازي و طول نمونه كه 6/3 ميليمتر ميباشد .

 طول موثر نمونه را بايد بوسيله دو خط عمود بر محور خط جوش با سوزن خط كش علامت زده و مشخص نمود و سپس بايد نمونه را آنقدر كشيد تا با حداقل ازدياد طول نسبي لازم در آن بدست آيد و يا نمونه پاره شود . در اين آزمون مقدار ازدياد طمول نسبي پس از گسيختگي را بايد تا دقت 0/25 ميلي متر اندازه‏گيري كرد .

 در نمونه‏هائي كه حداكثر تنش تسليم فلز آنها 3500 كيلوگرم بر سانتي متر مربع باشد بايد مقدار ازدياد طول نسبي پس از گسيختگي حداقل 15 درصد باشد .

 پ آزمون خمش هدايت شده پشت و روي جوش بوسيله دستگاهي با اندازه‏هاي ثابت - براي آزمون خمش پشت و روي جوش بايد از همان بدنه خاموش كننده كه براي آزمون كشش مورد استفاده قرار گرفته است نمونه را طبق شكل (8) بريد و اين نمونه را بايد در جهت عمود بر درز جوش شده انتخاب نموده و آنرا ميتوان صاف و مستقيم كرده و گرده جوش و نوار نگهدارنده پشت ( در صورت وجود ) را بايد تا سطح روي نمونه صاف نمود .

 

 T= ضخامت ورق

 W= پهناي نمونه كه 38 ميليمتر بايد باشد .

 L= طول نمونه كه بايد حداقل 150 ميليمتر باشد .

 F= اين لبه‏ها را ميتوان با شعله بريد و با ماشين صاف كردن بعدي آن اختياري است

 r= شعاع حداكثر لبه نمونه 1/5 ميليمتر

 G= گروه جوش كه بايد صاف شود .

 نمونه را بايد توسط دستگاهي باندازه‏هاي ثابت كه در شكل (9) نشان داده شده است آزمون كرد . نمونه را بايد طوري روي قالب ( ماتريس ) قرار داد كه محل جوش شده در وسط دهانه آن واقع شود . نمونه‏هائي را كه براي آزمون خم كردن از روي جوش بكار ميروند بايد طوري قرار داد كه روي جوش بطرف پائين دهانه باشد و در نمونه‏هائي كه براي خم كردن از پشت جوش آزمون ميشود بايد پشت جوش بطرف پائين دهانه قرار گيرد .

 نمونه را بايد با وارد آوردن نيرو به سمبه داخل ماتريس راند تا وقتيكه انحناي نمونه به حدي برسد كه نتوان سيمي به قطر 0/8 ميليمتر را از فاصله بين كف ماتريس و نمونه عبور داد .

 سطح محدب شده نمونه را بايد از نظر پيدا شدن ترك يا ساير شكافهاي معيوب كننده بازرسي نمود نمونه‏هائي كه بعد از خم شدن در آنها ترك يا شكافي بطول بيشتر از 3/2 ميليمتر در هر جهت بوجود آمده است بايد جزو نمونه‏هاي مردود دانست شكافهائي را كه ضمن آزمايش در گوشه‏هاي نمونه بوجود آمده است نبايد مورد توجه قرار داد مگر اينكه مسلم شود اين شكافها در اثر وجود ناخالصيها يا ساير معايب داخلي نمونه بوجود آمده است .

 

 8 ـ 3 ـ 2 ـ آزمونهاي جوش براي درزهاي محيطي كه مشتمل بر :

 8 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ آزمون مسطح كردن نمونه‏هائي كه از مقطع استوانه‏اي بدنه خاموش كن بريده شده است . نمونه را بايد طوري تهيه و انتخاب نمود كه عرض آن حداقل 38 ميليمتر بوده و خط جوش در امتداد طول باشد و سپس آنرا بدور استوانه‏اي به قطر 12 برابر ضخامت فلز بدنه خاموش كننده بپيچانيد .

 در اين آزمون نبايد هيچگونه ترك در خط جوش بوجود آيد .

 8 ـ 3 ـ 3 ـ عدم تطبيق نتايج آزمونهاي اوليه

 هر گاه در هر يك از آزمونهاي جوشكاري نمونه آزمودني با ويژگيهاي تعيين شده مطابقت نكند ميتوان مجددا از همان دسته بدنه‏هاي خاموش كننده اوليه دو بدنه خاموش كننده ديگر انتخاب و طبق روشهاي بالا تحت آزمون مجدد قرار داد .

 اگر نتايج آزمونهاي يك يا هر دو نمونه اخير نيز با ويژگيهاي تعيين شده تطبيق ننمود بدنه‏هاي خاموش كننده آن دسته را بايد رد نمود .

 8 ـ 4-3 ـ گروه بدنه خاموش كننده‏هائي را كه در هر يك از آزمونهاي مجدد رد ميشوند در صورت امكان رفع نقص نموده و سپس از آنها طبق جدول نمونه‏برداري نموده كليه آزمونها را در مورد آنها اجرا مي‏كنيم در اين آزمونها فقط بدنه خاموش كننده‏هائي قابل قبول خواهند بود كه نتيجه تمام آزمونهاي انجام شده روي نمونه آنها رضايت بخش باشد .

 8 ـ 4 ـ آزمون خوردگي در برابر افشاندن مه نمكي

 خاموش كننده را با تمام ملحقات آن ( از قبيل بست نصب و ).... بايد براي مدت 24 ساعت تحت آزمون آب نمك قرار داد . نمونه خاموش كننده بايد بطور عمودي قرار گيرد . محلول نمك 5 درصد وزني كلرور سديم و آب مقطر باشد .PH آن بايد بين 6/5 و 7/2 و چگالي آن بين 1/126 و 1/157 در 35 درجه سلسيوس باشد .

 بعد از اين آزمون هيچگونه خللي در عملكرد خاموش كننده بوجود نيايد و آثاري از خوردگي در خاموش كننده نيز مشاهده نشود . 27

 8 ـ 5 ـ آزمون بررسي فشار

 تمام خاموش كننده‏هائي كه از نوع پودري تحت فشار ميباشند بايد پس از پرشدن در شرايط عادي كار بمدت 21 روز در انبار نگهداشته شده و سپس فشار آن اندازه‏گيري شود . خاموش كننده‏هايي كه فشار آنها كم شده باشد مورد تائيد اين استاندارد نخواهد بود .

 8 ـ 6 ـ آزمون بست نصب

 خاموش كننده پر را بطور مناسب توسط بست نصب بر روي صفحه چوبي عمودي نصب كنيد . نيرويي ايستايي عمودي برابر با 5 برابر وزن پر خاموش كننده را براي مدت 5 دقيقه به قسمت فوقاني خاموش كننده اعمال نماييد . بست نصب بايد تحمل نمايد .

 8 ـ 7 ـ آزمون قدرت اطقأ خاموش كننده

 خاموش كننده بايد بتواند آتشي را كه از ريختن بنزين روي سطح آب در داخل تشتك مربعي با ويژگيهاي زير در هواي آرام شعله ور شده است خاموش كند . كمينه سطح شعله ور شده براي هر كيلوگرم پودر در دستگاه  متر مربع است مقدار بنزين براي هر متر مربع سطح تشتك برابر 12 ليتر است لبه‏هاي تشتك بايد قائم باشد و فاصله سطح بنزين تا لبه تشتك 7 سانتي متر باشد .

 30 ثانيه بعد از شعله ور شدن آتش بايد اقدام به خاموش كردن آن گردد .

 يادآوري - هنگام خاموش كردن آتشهاي گسترده بايد لباس ايمني ويژه پوشيده شود .

  9 ـ آزمونهائي كه در مراحل توليد خاموش كننده بايد انجام گيرد .

 براي حصول اطمينان از اينكه خاموش كننده ساخته شده با شرايط و مقررات اين استاندارد تطبيق مي‏نمايد سازنده بايد برنامه‏اي تنظيم كند كه خاموش كننده‏ها در طول مدت ساخت مرتبا مورد بازرسي و آزمونهاي مختلف قرار گيرند . اين برنامه بايد لااقل شامل موارد زير باشد .

 الف - آزمون هيدروليكي نشت

 اين آزمون جهت اطمينان از عدم نشتي درز جوش‏ها بايد قبل از رنگ كردن بدنه و بر روي تمام بدنه‏هاي خاموش كننده انجام پذيرد .

 ب - آزمون هيدروليكي تركيدن

 از هر دسته يك خاموش كننده انتخاب شود .

  10 ـ نشانه‏گذاري

 10 ـ 1 ـ روي بدنه خاموش كننده‏هايي كه مطابق اين استاندارد ساخته و آزمون شده‏اند بايد اطلاعات زير بطور واضح و خوانا چاپ و يا برچسب شود . برچسب و يا چاپ بايد بصورتي باشد كه بر اثر مرور زمان كنده و يا پاك نشود .

 الف - جمله خاموش كننده كه از نوع پودري با ذكر نوع پودر و نوع خاموش كننده

 ب - مشخص كردن كاربرد آن طبق طبقه‏بندي انواع آتش سوزي‏ها 28

 ج - وزن پودر پر شده در مخزن ( برحسب كيلوگرم ) و فشار كار

 فشار آزمون ( برحسب كيلوگرم بر سانتي متر مربع ) دماي محيطي ( برحسب حداقل 15- و حداكثر 50+ درجه سلسيوس )

 د - اسم يا علامت اختصاصي سازنده

 ه - جمله پس از استفاده دوباره خاموش كننده را پر كنيد .

 و - سال ساخت و جمله ساخت ايران

 ز - تعيين آزمون هيدرواستاتيكي ( هر دو سال يكبار براي بدنه )

 ح - شماره اين استاندارد و علامت استاندارد

 

 

 

 

1- Body

2- Neck Ring

3- Cap

4- Safety Device

5- Cartridge

6- Cartridge Holder

7- Piercer

8- Syphon Tube

9- Hose

10- Nozzle

11- Gas container type extinguisher

12- Stored pressure type container

13- Dry Chemical powder

14- تا تهيه و تدوين استاندارد ملي آن به استاندارد DAN-ULC S5M, IS 4308 و يا استانداردهاي مشابه رجوع شود .

15- Dry powder

16- تا تهيه و تدوين استاندارد ملي آن به استاندارد 4861 IS و يا استانداردهاي مشابه رجوع شود

17- تا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران به استادارد 1449 ES و يا استانداردهاي مشابه مراجعه شود

18- استاندارد ملي ايران مربوط به آلومينيوم و آلياژهاي آن در دست تهيه و تدوين مي‏باشد

19- استاندارد ملي ايران مربوط به مس و آلياژهاي آن در دست تهيه و تدوين مي‏باشد

20- تا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد 1568 AS , 1566 AS و يا استانداردهاي مشابه مراجعه شود

21- تا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد 1568 AS و 1566 AS و يا استانداردهاي مشابه مراجعه شود

22- تا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد 4454 Is و يا استانداردهاي مشابه مراجعه شود .

23- تا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد 477 DIN و يا استانداردهاي مشابه مراجعه شود .

24- تا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد 4985 IS و يا استانداردهاي مشابه مراجعه شود .

25- تا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران براي اطلاع بيشتر به استاندارد 4642 Iso و يا استانداردهاي مشابه مراجعه شود .

26- تا تهيه و تدوين استانداردهاي آن  به استاندارد ASTM D 1414 و يا استانداردهاي مشابه مراجعه شود .

27- براي اطلاع بيشتر به استانداردهاي ملي ايران بشماره 2400 مراجعه شود .

28- اين استاندارد در دست تدوين است .


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

869

 

 

Portable fire extinguisher (powder type) porable

 

 

1st Revision

4th Edition